VISK
 

VISK 1
Koordinační centrum programu VISK

Kontakty

Koordinátor programu VISK
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 338
Fax: 221 663 175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Sekretariát Koordinačního centra VISK
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: 221 663 379
Fax: 221 663 175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Zpráva o plnění cílů Koordinačního centra VISK v roce 2010

 

Úkol

Realizace

1.

Koordinace zavádění informačních technologií v oblasti knihoven, výběr a iniciování standardů, koordinace aktivit v rámci jednotlivých podprogramů.

Řešeno při přípravě zadávacích podkladů a při jednání s garanty jednotlivých podprogramů. Navržena aktualizace používaných standardů v zadávacích podkladech pro grantové řízení.

2.

Spolupráce na realizaci Projektu internetizace knihoven: zajištění činností v rámci projekčního týmu, zprostředkování informací a kontaktů na krajské knihovny a knihovny pověřené regionální funkcí, informování firem dodávajících ICT pro knihovny.

Poskytování konzultací starostům a knihovnám připojených v rámci PIK. Ve spolupráci s MV dohadování změn připojení jednotlivých knihoven.

3.

Aktualizace obsahového zaměření a cílů programu VISK a všech jednotlivých podprogramů pro rok 2011.

Aktualizace realizována ve spolupráci s garanty jednotlivých podprogramů.

4.

Podíl na zpracování soupisů projektů, kontrola podmínek a dalších nezbytných podkladů a evidencí včetně Centrální databáze evidence dotací (tzv. CEDR), distribuce podkladů příjemcům dotace, vypracování kopií žádostí o dotace pro hodnotitelské komise.

Zpracování soupisů projektů VISK 3, kopírování žádosti pro potřebu hodnotitelských komisí a příprava dalších podkladů. Spolupráce při ukládání údajů do CEDR.

5.

Zpracování návrhů rozpočtů a rozbor nákladů programu VISK a jeho podprogramů pro rok 2011.

Příprava všech nezbytných podkladů pro rozpočet VISK pro MK ČR, informace pro jednání ÚKR.

6.

Podíl na organizačním zajištění činnosti odborných komisí jednotlivých podprogramů - uzavírání dohod o provedení práce na vyhodnocení došlých projektů a proplácení cestovních příkazů.

Zajištěno v požadovaném rozsahu. V komisích působilo celkem 65. pracovníků ze všech typů knihoven.

7.

Zpracování podkladů pro jednání k otázkám realizace Koncepce rozvoje knihoven a VISK pro potřeby MK ČR, ÚKR a MV.

Příprava podkladů MK ČR, MI a ÚKR o programech VISK a PIK.

8.

Informování krajských a obecních úřadů a knihoven o programu VISK – rozesílání informací a zadávacích podkladů, publikování informací v denním a odborném tisku.

Distribuce informací a zadávacích podkladů, publikování informací a aktualit na webu VISK. Zajištění informovanosti knihoven a jejich provozovatelů o programech VISK a PIK na odborných akcích knihoven, rekvalifikačních kursech a školeních.

9.

Zpracování souhrnných zpráv o naplňování cílů jednotlivých podprogramů za rok 2010, sledování efektivity výsledků programu a jejich prezentace veřejnosti, tiskové zprávy, semináře pro pracovníky knihoven a starosty o programu VISK.

Analýza stavu připojení knihoven k internetu. Účast na řadě odborných seminářů, prezentace výsledků VISK na konferenci ISSS a na dalších odborných akcích.

10.

Průběžná aktualizace webových stránek programu VISK a její propojení s webovou stránkou Projektu internetizace knihoven, archivace výsledků programu v předchozích letech v elektronické podobě.

 Zajištěna průběžná aktualizace webových stránek VISK. Propojení informací o VISK a PIK.

 

Ve spolupráci s krajskými knihovnami a knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí provedení věcné kontroly plnění projektů programu VISK v roce 2009 a zpracování zprávy o výsledcích kontroly.

V roce 2010 byla organizována kontrola věcného plnění 231 projektů VISK 3 a 20 projektů VISK 2 realizovaných v roce 2009. Vlastní kontrolu provedli pracovníci knihoven pověřených regionální funkcí. Kontrolu pražských institucí provedlo Koordinační centrum VISK (PhDr. Ivo Hoch) a Kontrolu projektů VISK zajistila Mgr. Zlata Houšková. Kontrola VISK 3, viz samostatná zpráva.

11.

Odborná garance za podprogram VISK 3.

Zpracování návrhů na úpravu priorit VISK 3 a zadávacích podkladů pro rok 2011.

Statut a jednací řád komisí a subkomisí pro výběrová dotační řízení (Dokument .pdf 37,5 kB ke stažení)

12.01.2005