VISK
 

VISK 2
Mimoškolní vzdělávání knihovníkůCíle podprogramu

V letech 2000 a 2001 byla s podporou programu VISK 2 vybudována vzdělávací centra v ústředních knihovnách krajů, která slouží pro:

 • Školení knihovníků v dovednostech pro práci s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), viz ad 1 - 2
 • Různé formy rekvalifikačního studia a celoživotního vzdělávání knihovníků
 • Školení, instruktáže a prezentace služeb knihovny na bázi ICT pro vybrané skupiny občanů, např. pro seniory, ženy z domácnosti, národnostní a sociální menšiny, mládež apod.
 • Volná kapacita vzdělávacího centra může být poskytnuta například pro školení pracovníků státní správy a samosprávy v dovednostech pro práci s ICT nebo pro rozšíření nabídky pracovních stanic napojených na Internet pro veřejnost.

Cíle

 • Expertním školením specialistů, školením nových trendů v oblasti využívání ICT ve veřejných knihovnických a informačních službách a rozvojem oborového e-learningu podpořit rozvoj nových typů služeb na bázi ICT a rovnost přístupu k informačním zdrojům a službám pro všechny obyvatele České republiky. Tento cíl podporuje reflektování vývoje ICT v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a činností ve vzdělávání informačních pracovníků a knihovníků a ev. doplňování a změny standardů tohoto vzdělávání v souladu s vývojem v EU. Cílovou skupinou jsou pracovníci veřejných knihoven v ČR.
 • Vyškolit minimálně 1 pracovníka každé veřejné knihovny v dovednostech práce s ICT na úrovni evropského standardu European Computer Driving Licence (ECDL) tak, aby mohl:
  • poskytovat kvalifikovanou asistenci, případně základní uživatelské proškolení v ICT ostatním obyvatelům města/obce
  • instruovat či školit ostatní pracovníky knihovny

Tento cíl - zajistit občanům přístup k Internetu s kvalifikovanou asistencí a využívání ICT na veřejně přístupném místě (v tomto případě veřejnou knihovnou) v každé obci ČR – souvisí s celkovým záměrem Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 – 2015 a v širším kontextu též s hospodářskou reformní agendou EU „Evropa 2012 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. Cílovou skupinou jsou především knihovníci z knihoven v menších městech a obcích. Program VISK 2 prioritně zajišťuje vzdělávání pracovníků obecních (neprofesionálních) knihoven zahajujících automatizaci svých činností v rámci programu VISK 3.

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti podprogramu

Ekonomická efektivnosti podprogramu VISK 2 je založena zejména na těchto principech:

 • Školení různých úrovní dovedností v práci s ICT pro pracovníky knihoven budou realizována jednotlivými knihovnami na neziskovém principu.
 • Tento způsob organizace umožní podstatnou redukci nákladů a současně přispěje k intenzivnějšímu využití všech zařízení, kterými knihovny disponují. Programem bude podporováno kontinuální předávání znalostí a dovedností ICT mezi pracovníky knihoven s plnou kvalifikací a začátečníky.
 • Cílovým záměrem programu je především zvyšování kvalifikace uživatelů/obyvatel ČR, a tím i jejich konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu práce, prostřednictvím kvalitních veřejných knihovnických a informačních služeb a rovného přístupu k těmto službám a elektronickým informačním zdrojům. Podprogram VISK 2 zajišťuje ekonomickou efektivitu podprogramu VISK 3 (pouze kvalifikovaný personál může ekonomicky efektivně využívat implementovanou techniku a připojení k Internetu).

Adresáti programu a jejich finanční participace

 • Výsledky programu, tzn. nabídka různých typů školení dovedností pro práci s ICT, budou určeny všem pracovníkům knihoven, které poskytují veřejné informační služby. Na základě dohody může být tato nabídka rozšířena také na pracovníky veřejné správy.
 • V zařazování pracovníků/knihovníků do kurzů základní informační/počítačové gramotnosti budou mít přednost pracovníci knihoven v menších městech a obcích, zejména s vazbou na realizaci programu VISK 3.
 • Kurzy základní informační/počítačové gramotnosti budou poskytovány bezplatně.
 • Výše finanční spoluúčasti v ostatních kurzech bude určena v závislosti na objemu poskytnuté finanční dotace.

Okruh účastníků, kteří se budou podílet na realizaci školení

Projekty na zajištění vzdělávání knihovníků v ICT v rámci programu VISK 2 mohou předkládat právnické osoby a fyzické osoby na základě výběrového dotačního řízení vyhlášeného MK ČR.

Výběr projektů

 • Rozhodujícím kritériem bude kvalita projektu v poměru k výši finančních nákladů.
 • Prioritu budou mít projekty podporující rozvoj elektronických veřejných služeb knihoven a projekty oborového e-learningu.
 • Podporovány budou projekty navazující na podprogram VISK 3, tedy zejména kurzy počítačové/informační gramotnosti pracovníků těchto knihoven.  
 • Akceptovány nebudou projekty na proškolování výhradně vnitropodnikové (pouze zaměstnanci jediné instituce).
 • Preferovány budou projekty kooperativní (např. krajské a vysokoškolské knihovny v místě a kraji, oborově orientované projekty apod.)

Priority přidělování finančních prostředků

 • Podporovat projekty knihoven, které při školení v oblasti ICT i ve vzdělávací činnosti pro knihovny v regionu dlouhodobě dosahují dobrých výsledků.
 • Podporovat projekty s jasně definovaným plánem vzdělávání v oblasti ICT.
 • Zajistit co možná nejproporcionálnější pokrytí území ČR.

Komise podprogramu VISK 2 – rok 2015

Členové:

Mgr. Martina Bartáková, Moravská zemská knihovna v Brně
PhDr. Zuzana Hájková, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Mgr. Jana Hrdličková, Městská knihovna v Praze
Mgr. Hana Mrázová, Městská knihovna Prachatice
Mgr. Martin Osif, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Ing. Hana Petrovičová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Jaroslava Starcová, Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.
Mgr. Tomáš Štefek, Městská knihovna v Prostějově, p.o.
Ing. Jana Tomancová, Krajská knihovna Františka Bartoše, p.o.

Tajemník: Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborný garant: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní knihovna ČR

06.01.2015