VISK
 

United Nations Year of Cultural Heritage

VISK 6
Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica

(http://digit.nkp.cz/)Cíle podprogramu

Charakteristika podprogramu

Memoriae Mundi Series Bohemica je program digitálního zpřístupnění a ochrany kulturního dědictví obsaženého v dokumentech dochovaných na teritoriu České republiky. Od svého založení Národní knihovnou ČR ve spolupráci s firmou Albertina icome Praha s.r.o. v r. 1995 se hlásí k programu UNESCO Paměť světa, pro který bylo zpracováno několik pilotních projektů, mj. první CD-ROM celého programu a první publikovaný digitalizovaný rukopis.
Český datový formát DOBM vyvinutý pro Memoriae Mundi Series Bohemica byl přijat jako mezinárodní standard UNESCO pro publikace vycházející v programu Paměť světa. V současné době je základem moderní datový formát na bázi XML, který odráží nejnovější vývoj v oblasti popisných standardů. Program je znám v celém světě a staví na zkušenostech obou zakladatelů s digitalizací, jíž se společně věnují od r. 1992. Koordinátor programu je členem Subkomise pro technologii Paměti světa UNESCO. Zástupci programu se účastí různých mezinárodních projektů, jejichž cílem je vytvoření virtuálního badatelského prostředí.

V současné době ke konci roku 2004 bude v digitální podobě zpracováno cca. 1200 rukopisů, starých tisků a historických map v celkovém objemu cca. 650 000 stran. Odrážejí vzácné fondy nejen Národní knihovny ČR, ale i dalších vybraných knihoven různých kulturních institucí. Digitální dokumenty jsou přístupné v digitální knihovně programu Memoria (http://www.memoria.cz) Manuscriptorium na URL http://www.manuscriptorium.com. Manuscriptorium je současně i souborným katalogem historických fondů zúčastněných institucí. Postupně se zapojují i zahraniční partneři z okolních a dalších zemí. Manuscriptorium je dostupné vyšším portálům a systémům prostřednictvím protokolu Z 39.50 a v blízké době i OAI-PMH.

Tento program a jeho financování jsou součástí kulturní politiky vlády ČR; v současné době jde zejména o využití technologií a know-how, kterými disponuje Národní knihovna ČR v důsledku úspěšného řešení projektů výzkumu a vývoje. Problémem je především financování provozu těchto technologií, které je každým rokem nejisté, velmi problematické a nedostačující. Tím se technologie znehodnocují.

Základní cíle

Základním cílem programu je zajistit metodou digitalizace ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek tvořících důležitou součást národního kulturního dědictví. Program zabezpečí provoz technologií digitalizace vzácných dokumentů a vytvoří podmínky pro co nejširší účast knihoven a dalších institucí vlastnících vzácné fondy v souladu s zásadami programu UNESCO Paměť světa.

Dosažením tohoto cíle Česká republika zásadním způsobem zkvalitní svou účast v programu UNESCO Paměť světa, v programu států G7 Bibliotheca Universalis, v evropském programu CERL a zároveň bude realizovat jedny z nosných aktivit právě probíhajícího 6. rámcového programu EU v oblasti digitální ochrany a zpřístupnění kulturního dědictví.

Převodem vzácných dokumentů do digitální podoby se zkvalitní jejich ochrana a zároveň budou k dispozici badatelům na celém světě, čímž se stane tento podprogram důležitým faktorem demokratizace přístupu k cenným informačním zdrojům.

Program předpokládá koordinaci postupu s programem VISK 7 Kramerius, jenž používá tytéž standardy a je též významným přínosem do programu UNESCO Paměť světa.

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti podprogramu

Realizace programu VISK 6 umožní zajistit ochranu nenahraditelného a finančně nevyčíslitelného národního a světového kulturního bohatství. Vzácné dokumenty dochované na teritoriu naší republiky již nebudou vystaveny kontaktu s uživateli a s tím související akcelerací degradačních změn v materiálech, z nichž byly zhotoveny. Některé z nich jsou v důsledku dlouholetého používání ve velmi špatném stavu, proto je jejich digitalizace často i jediným možným způsobem zpřístupnění.

Zabezpečením digitálního přístupu k nim je možno jejich stav zakonzervovat a fyzicky je stabilizovat. Zároveň se dramaticky zvyšuje okruh jejich možných uživatelů na celém světě. Tím dochází v případě vzácných dokumentů cizí provenience i k jejich reintegraci do původních kulturních oblastí, kde vznikly, což je velmi vysoce oceňováno v našem programu i dnes ze strany UNESCO. Program současně umožní výraznější prosazení české kultury v mezinárodním prostředí.

Řešitelé výzkumně vývojových úkolů, majících vztah k programu, spolupracují s různými zahraničními programy a iniciativami za účelem jejich postupně kompatibility. Zároveň je zabezpečován další vývoj s ohledem na nejnovější trendy v oblasti komunikačních a datových standardů pro zpřístupnění a archivaci dat.

Financováním programu v uvedeném období a poté bude Česká republika příkladně realizovat program UNESCO Paměť světa, k čemuž se jako členská země zavázala. V rámci evropských iniciativ půjde pak o velmi progresivní a průkopnický program, který využitím síťového zpřístupnění po Internetu ukazuje cestu i ostatním.

Financování zhodnotí již nemalé prostředky do programu vložené, a to nejen do hardware, ale i do vývoje standardů, nástrojů a programových prostředků pro oblast digitalizace, jakož i do souvisejícího výzkumu v oblasti médií a digitálního obrazu.

Pravidla pro předkládání žádostí a výběr účastníků a akcí podprogramu

Okruh účastníků

Programu Memoriae Mundi Series Bohemica se mohou účastnit všechny tuzemské instituce, které jsou evidovány jako knihovny a které vlastní vzácné historické fondy (rukopisy, staré tisky, další vzácné dokumenty zpřístupnitelné formou digitalizace obrazu jako například vzácné novodobé dokumenty, mapy, atp.) Základními kritérii pro jejich výběr jsou míra jejich ohrožení a požadavky na jejich širší využití. Memoriae Mundi Series Bohemica zpřístupňuje vzácné dokumenty uložené na teritoriu České republiky bez ohledu na místo, kde vznikly/byly zhotoveny.

Každý žadatel o dotaci je povinen před podáním žádosti na www stránkách programu Memoria (www.memoria.cz), případně na digitalizačním pracovišti prověřit, zda dokument předkládaný k digitalizaci nebyl již takto zpracován, či se na něm právě nepracuje,
Z prostředků programu budou digitalizovány úplné a nejlépe dochované exempláře. Pokud žadatel o dotaci navrhuje k digitalizaci neúplný exemplář, je povinen předem kontaktovat oddělení rukopisů Národní knihovny ČR, které vyhledá a doporučí k digitalizaci nejlepší exemplář. Digitalizace pak může proběhnout pouze po dohodě s vlastníkem dokumentu.

Podmínky účasti

Podmínkou účasti je souhlas těchto institucí se zpřístupněním digitálních dokumentů veřejnosti prostřednictvím digitální knihovny Manuscriptorium a s jejich archivací v digitálním archivu Národní knihovny ČR. Z technického hlediska je podmínkou dodržení standardů publikovaných na http://digit.nkp.cz, záložka Technické standardy.

Toto je garantováno centrálním financováním programu prostřednictvím Národní knihovny ČR v souladu s důvodovou zprávou ke kulturní politice vlády ČR.

Výběr účastníků

Při Ministerstvu kultury ČR je ustavena odborná komise, která bude posuzovat návrhy/projekty jednotlivých institucí, případně doporučovat k digitalizaci i další významné dokumenty. Tímto bude obsahově koordinována vhodnost zařazení jednotlivých vzácných dokumentů do podprogramu. Komise bude zohledňovat doporučení vzniklá a vznikající na půdě programu UNESCO Paměť světa, zejména v rámci práce Mezinárodní poradní komise a jejich subkomisí.

Projekty budou předkládány na základě a podle pravidel veřejného konkurzu vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR pro program Memoriae Mundi Series Bohemica.

Komise podprogramu VISK 6 – rok 2015

Členové:

doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D., Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Mgr. Rostislav Krušinský, Vědecká knihovna v Olomouci
Kateřina Opatová, restaurátorka
Mgr. Jan Pařez, Ph.D., Strahovská knihovna, Královská kanonie premonstrátů
Mgr. Radomír Slovik, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
Mgr. Jindřich Špinar, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
PhDr. Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR
Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D., Národní muzeum
Mgr. Lenka Veselá, Ph.D., Knihovna AV ČR, v.v.i.

Tajemník: Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborný garant: Mgr. Adolf Knoll, Národní knihovna ČR

Realizace VISK 6 v r. 2010

Požadavek Dotace Žadatel dokumentů  obrazů poznámka
47 000 47 000 Západočeské muzeum v Plzni 4 856  
87 000 33 000 Muzeum Brněnska 5 681  
2 143 000 2 043 000 Národní knihovna ČR 70 31594  
81 000 81 000 Národní knihovna ČR 526 526  
49 000 49 000 Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje 5 679  
105 000 11 000 Moravské zemské muzeum 3 259  
50 000 50 000 ČR - Moravský zemský archiv v Brně 4 2004  
380 000 360 000 Moravská zemská knihovna v Brně 84 29861  
56 000 56 000 Regionální muzeum v Chrudimi 1 603  
21 000 21 000 Město Horažďovice - knihovna 1 467  
221 000 210 000 Vědecká knihovna v Olomouci 19 7987  
49 000 49 000 Provincie kapucínů v ČR 0 0 vrátili dotaci
191 000 191 000 Královská kanonie premonstrátů na Strahově 14 3832  
99 000 99 000 Vojenský historický ústav 14 4665  
70 000 70 000 Jihočeská vědecká knihovna v Č. Budějovicích 2 1572  
154 000 154 000 Knihovna AV ČR, v.v.i. 103 10488  
85 000 85 000 Národní archiv 22 794  
650 000 610 000 Národní muzeum 29 13729  
5 149 000 4 219 000   906 110597  

Digitalizované dokumety jsou/budou dostupné v digitální knihovně Manuscriptorium na http://www.manuscriptorium.eu

Výsledky VISK 6 v r. 2009

Č. proj. Název projektu Žadatel Dotace dokumentů  obrazů
1 Digitalizace dvou vzácných balneologických spisů o Karlových Varech Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. 35 000 2 727
2 Digitalizace sbírky teologických rukopisů z fondu benediktinské knihovny v Rajhradě Muzeum Brněnska 76 000 10 1826
3 Digitalizace historických dokumentů NK ČR v r. 2009 Národní knihovna ČR 2 173 000 77 34820
4 Digitalizace rukopisů a vzácných tisků Strahovské knihovny Král. kanonie premonstrátů na Strahově 244 000 8 4650
5 Digitalizace vzácných rukopisů ze sbírky knihovny Západočeského muzea Západočeské muzeum v Plzni 48 000 5 1530
8 Digitalizace vzácných rukopisů Knihovny Národního muzea Národní muzeum 218 000 10 4116
9 Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech. 4. etapa Národní archiv 76 000 17 664
12 Historie a vojenství v dobových písemnostech Vojenský historický ústav 60 000 7 2600
15 Digitalizace středověkých rukopisů a prvotisků Všdecké knihovny v Olomouci Vědecká knihovna v Olomouci 179 000 0 0
16 Digitalizace rukopisů Mollovy sbírky map, hebrejských svitků a orientálních rukopisů Moravská zemská knihovna v Brně 385 000 47 29571
  CELKEM 183 80504

 

Výsledky digitalizace za VISK 6 v r. 2008

instituce celkem obrazů celkem dokumentů popis projektu stav
Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o. Muzeum Karlovy Vary 986 6 Digitalizace vzácných balneologických spisů projekt splněn
Západočeské muzeum v Plzni 547 15 Digitalizace cechovních rkp ze sbírek ZČ muzea, Pokračování digitalizace mapové sbírky knihovny ZČ muzea. projekt splněn
Muzeum Brněnska 1383 3 Digitalizace sb. husitských rkp z fondu benedikt. knihovny v Rajhradě projekt splněn
Národní archiv 668 17 Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech. 3. etapa projekt splněn
Národní muzeum 19901 31 Digitalizace vzácných rkp Knihovny NM projekt splněn
Národní knihovna ČR 40045 109 Digitalizace historických dokumentů NK ČR v r. 2008 projekt splněn
Vojenský historický ústav 2583 8 Historie a vojenství v dobových písemnostech projekt splněn
Královská kanonie premonstrátů na Strahově 5706 9 Digitalizace rukopisů a vzácných tisků Strahovské knihovny projekt splněn
ČR - Národní lékařská knihovna 754 2 Digitalizace vzácných tisků NLK projekt splněn
Vědecká knihovna v Olomouci 8485 14 Digitalizace středověkých rkp VK v Olomouci digitalizace na pracovišti KNAV
Východočeské muzeum Pardubice 1277 8 Digitalizace vzácných a ohrožených rkp a perg. zlomků VČ muzea v Pardub. projekt splněn
Moravská zemská knihovna v Brně 25866 73 Digitalizace komenian a rkp zámecké knihovny Chorinských… digitalizace na pracovišti KNAV
Studijní a vědecká knihovna Plzeň. kraje 261 1 Digitální zpřístupnění českého jednohlasého rorátníku projekt splněn
Moravské zemské muzeum 4434 14 Digitalizace vzácných hudebních rukopisů projekt splněn
CELKEM obrazů 112896 310   

 

27.01.2015