VISK
 

VISK 8/A
Informační zdroje


Cíle podprogramu

V souladu se státní informační politikou a kulturní politikou vlády ČR je základním cílem podprogramu VISK 8 zejména:

Obsahově se podprogram VISK 8 větví do dvou vzájemně souvisejících linií:

  1. Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí
  2. Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti podprogramu

Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění prostřednictvím jednotné informační brány přinese výrazné zvýšení využití místních i vzdálených informačních zdrojů, čímž dojde ke zhodnocení finančních prostředků do nich vložených. Průběžné komplexní monitorování míry využití jednotlivých informačních zdrojů a generování souhrnných i dílčích statistických výstupů umožní dynamické ladění licenční politiky a optimální využití finančních prostředků.

Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách umožní uživatelům i zřizovatelům knihoven získat přehled o tematickém rozložení jejich fondů v minulosti, současnosti i budoucnosti, o jejich silných i slabých stránkách a návaznostech na fondy dalších českých i zahraničních knihoven. Bude eliminováno chybné a ekonomicky nerentabilní směrování rešeršních požadavků a požadavků na MVS. Popis fondů českých knihoven metodou konspektu a jasná, veřejně přístupná akviziční politika a strategie budování fondů budou zároveň účinným základem pro koordinaci akviziční politiky českých knihoven na úrovni oborové i regionální. Koordinace akviziční politiky v celonárodním měřítku je nezbytným předpokladem optimálního využití dostupných finančních prostředků.

Zkvalitnění budování vlastních fondů i zajištění dostupnosti externích informačních zdrojů formou kooperace přispěje k lepšímu informačnímu zabezpečení a zlepšení výsledků výzkumu a vývoje, vzdělání, profesní činnosti a podnikání. Větší konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku přinese významný ekonomický efekt.

Komise podprogramu VISK 8 – rok 2015

Členové:

Mgr. Hana Bartošová, Muzeum umění Olomouc
Mgr. Pavlína Doležalová, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Mgr. Hana Hornychová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Ing. Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše, p.o.
Mgr. Filip Kříž, Národní lékařská knihovna
Mgr. Martin Ledínský, Ústav výpočetní techniky, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Veronika Ševčíková, Národní knihovna ČR
Mgr. Vojtěch Vojtíšek, Městská knihovna v Praze
Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně

Tajemník: Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborný garant VISK 8/A: PhDr. Hana Nová, Národní knihovna ČR
Odborný garant VISK 8/B: Mgr. Edita Lichtenbergová, Národní knihovna ČR

06.01.2015