VISK
 

VISK 9
CASLIN - Rozvoj Souborného katalogu CASLIN a souboru národních autorit

(http://www.caslin.cz/; http://autority.nkp.cz/ )Cíle podprogramu

Charakteristika podprogramu

Obsahově se podprogram VISK 9 člení na dvě části:

Ad Část I.

Rozvoj CASLIN - Souborného katalogu ČR

CASLIN -Souborný katalog ČR je národní souborný katalog, jehož základním cílem je shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat na Internetu informace o všech typech dokumentů v knihovnách České republiky a touto základní činností vytvořit předpoklady k realizaci kvalitních služeb pro veřejné knihovny v celostátním měřítku.
Základní cíle

 • Zajištění pohotového a efektivního vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích na území ČR
 • Zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR
 • Racionalizace zpracování knihovních fondů v knihovnách ČR poskytováním služeb sdílené katalogizace
 • Redukce objemu katalogizačních prací v knihovnách ČR
  Souborný katalog poskytuje nebo v blízké budoucnosti bude poskytovat centrálně všem knihovnám ČR následující veřejné informační služby:
 • informačně-lokační služby -z jakéhokoliv místa s přístupem na Internet poskytuje informace o lokalizaci dokumentu (knihy, časopisy, audiovizuální dokumenty apod.) v knihovnách ČR
 • meziknihovní výpůjční služby - prostřednictvím souborného katalogu možnost výpůjčky nebo získání kopie (např.článku v časopise) vyhledaného dokumentu v rámci služeb MVS (.ppt ke stažení, 1 MB)
 • možnost využít sdílené katalogizace, to znamená, možnost převzít ze souborného katalogu záznam jiné knihovny a ušetřit tak pracovní síly i finanční prostředky za zpracování svých fondů a v neposlední řadě také zkrátit dobu od získání dokumentu k uveřejnění informace o něm v katalozích pro veřejnost.

Stav CASLIN -Souborného katalogu ČR v roce 2005

V roce 2005 přispívalo svými záznamy (v elektronické podobě) do Souborného katalogu ČR 59 veřejných i odborných knihoven z celé ČR . Patřily mezi ně :

 • krajské vědecké knihovny
 • ústřední odborné knihovny (lékařská, technická apod.)
 • knihovny ústavů Akademie věd ČR
 • univerzitní a vysokoškolské knihovny
 • veřejné knihovny
 • knihovny kulturních institucí

( a cca 350 knihoven spolupracovalo na budování části katalogu, týkající se seriálů - dílčí báze -seriály jiným způsobem).

Celkem bylo do SK ČR během roku 2005 importováno 559 dávek dat.

Na přelomu roku 2004 a 2005 proběhla konverze dat z formátu UNIMARC do formátu MARC 21. Tomu předcházela řada globálních i ručních oprav dat. V globálních i ručních kontrolách a opravách dat se pokračovalo i po konverzi, zhruba do poloviny roku 2005. V bázi Souborném katalogu ČR bylo opraveno několik desítek tisíc záznamů. Vlastní konverze dat byla provedena s cílem zajistit co největší kvalitu záznamů. Současně probíhala i deduplikace záznamů dle nových klíčů. Celkový počet záznamů v Souborném katalogu ČR ke dni 31.7.2005 činil 2.218.479 záznamů. Ke snížení celkového počtu záznamů v bázi Souborného katalogu ČR proti roku 2004 došlo vzhledem ke spojení duplicitních záznamů, které se dříve používanými deduplikačními programy spojit nepodařilo. Část záznamů byla ze souborného katalogu vyřazena z důvodu jejich nestandardnosti, která znemožnila jejich konverzi do MARC 21 a část záznamů byla vyřazena pro nedodržení pravidel AACR2 (jednalo se o záznamy, které vznikly v rámci retrokonverzí).

Deduplikační klíče byly v průběhu roku 2005 zdokonalovány, úpravami prošel deduplikační modul a statistiky o importu dat. Během roku 2005 bylo ručně deduplikováno 4698 záznamů seriálů. V rámci verifikace záznamů seriálů (resp. údajů o odběru seriálů) vytvořených v rámci retrokonverze Retrospektivního katalogu zahraničních periodik bylo obesláno 339 knihoven dopisem s žádostí o ověření zaslaných soupisů seriálů. Do konce roku 2005 se vrátily podklady z 59 knihoven.

V současné době jsou záznamy v Souborném katalogu ČR propojeny s bází Národních autorit a naopak.Souborný katalog ČR umožňuje uživatelům vyhledávání a stahování záznamů prostřednictvím protokolu Z 39.50 a aktualizaci odběru periodik on-line prostřednictvím interaktivního formuláře. Ze záznamu vyhledaného v Souborném katalogu ČR je možno se propojit do lokálních katalogů jednotlivých knihoven (pokud k tomuto propojení knihovny poskytly příslušné údaje). Z prostředí Souborného katalogu ČR je možno odeslat objednávku MVS do cca 40 českých knihoven, které se k této službě přihlásily

Na konci roku 2005 obsahovala báze Souborného katalogu ČR 2.330.842 záznamů z toho 125.176 záznamů seriálů. SK ČR je přístupný na adrese http://skc.nkp.cz a bližší informace o něm na adrese www.caslin.cz .

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti podprogramu

Výstupem podprogramu je možnost získání informace o primárních fondech knihoven-účastníků souborného katalogu na jednom místě bez nutnosti vstupu do jejich lokálních katalogů. Program přímo navazuje na VISK 5, kdy souborný katalog zpřístupňuje také záznamy, které jsou výsledkem retrospektivní konverze katalogů účastnických knihoven. Program výrazně rozšiřuje a zkvalitňuje spektrum služeb poskytovaných v návaznosti na VISK 3. Dobře fungující souborný katalog je základním nástrojem efektivního vyhledávání informací o dostupnosti informačních zdrojů existujících v českých institucích. Souborný katalog zintenzivňuje využití knihovních fondů a umožňuje efektivní sdílení informačních zdrojů mezi knihovnami. Zároveň je i koordinačním nástrojem pro akvizici knihoven, která se tím zefektivňuje. Služba - sdílení záznamů - umožňuje podstatnou redukci vlastní katalogizace dokumentů v jednotlivých knihovnách ČR. Jednou vytvořený kvalitní katalogizační záznam mohou zúčastněné knihovny převzít do svého katalogu.

ad Část II.

Projekt "Kooperativní tvorba a využívání souborů národních autorit"

Komise podprogramu VISK 9 – rok 2014

Členové:
PhDr. Ivo Brožek, Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem
PhDr. Jarmila Daňková, Městská knihovna v Jihlavě
Mgr. Marie Dočkalová, Městská knihovna v Třebíči
Ing. Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše, p.o.
Mgr. Dana Míčková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
PhDr. Libuše Machačová, Vědecká knihovna v Olomouci
PhDr. Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR
PhDr. Hana Vochozková, Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity
PhDr. Eva Wróblewská, Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Tajemník: Mgr. Petra Miturová, Ministerstvo kultury

Odborný garant části 1: Mgr. Eva Svobodová, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Odborný garant části 2: PhDr. Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR

03.12.2014